10-2: Promotional Basic Set No. 10 (Kraft Velveeta)